Центърът, в съответствие със своите основни функции, работи паралелно върху осъществяването на проектr, чиято цел е, от една страна, да подпомагат приложението на новостите в научните изследвания в образователния процес, а от друга, да способстват за улесняване на сътрудничеството между българските и чуждестранните учени.

Центърът работи по осъществяването на международни научноизследователски и приложни проекта, сред които „Наследства, туризъм, социални динамики: сравнително изследване на новите употреби на Европа", ПРОГРАМА КУЛТУРА 2000, „Успешно следване на чуждестранните студенти – Примерът България", "Framing Financial Crisis and Protest: North-West and South-Easr Europe".