Центърът за антропологични и етносоциологически изследвания (ЦАЕСИ) е създаден в началото на 2003 година като академично звено към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Неговите основни цели са да стимулира интереса на преподавателите и студентите (включително докторантите) от Катедрата по етнология и социология към новостите в научните изследвания, както и да подпомага техните собствени научни занимания чрез осигуряване на ресурси от различно естество и предоставяне на форум за обмен на идеи и дискусии.

Създателите му споделят убеждението, че антропологичните изследвания са съществена стъпка към разбирането на проблемите на Балканите, както в миналото, така и в настоящето. Поради това Центърът желае да работи за развитието и утвърждаването на антропологията в България и да улесни контактите между учените от България и от чужбина, работещи в областта на хуманитарните и социалните науки.